FAQ

Hi ha interferències entre el sintrom i els tractaments farmacològics de primera línia per a deixar de fumar?

En diferents experiències clíniques, no es van trobar interferències entre el sintrom i els diferents tractament farmacològis de primera línia del tabaquisme, inclús intensificant els controls del INR. Pel atra vanda i davant les possibles interferències de qualsevol medicament amb el sintrom, potser l’elecció de la TSN com a primer opció pot estar més justificada pel fet que ja s’està consumint nicotina encara que fumada.

Hi han evidencies sobre la millora de colitis ulcerosa en els pacients fumadors?

Hi ha casos de consum de tabac per indicació directa del digestòleg que tracta a un fumador amb colitis ulcerosa.

És cert que hi ha evidències de que amb el tabac (segurament la nicotina) hi han menys brots i que al deixar de fumar pot empitjorar la simptomatologia de la colitis, per tant, pot exercicir com a factor de protecció, però no està tan clar l´efecte un cop la malaltia ja està present, és a dir, que no queda clar que millori el curs de la malaltia, faci que hi hagi menys brots o menys greus. També hem de tenir en compte que alguns estudis tenen uns resultats no estadísticament significatius i un número molt reduït de pacients.
Per altre banda, certs autors han vist que hi ha disminució de ingressos hospitalaris, menys ús de corticoides i menys brots, però també que el fet de fumar augmenta el risc de patir la Colitis ulcerosa. En resum, el risc de continuar fumant, encara que pugui empitjorar la simptomatologia de la colitis, és un risc superior i en cap cas pot veure’s el consum de tabac com una terapèutica, potser sí el consum de nicotina terapéutica, mai fumada.

Diabetis i TSN oral

A una fumadora no li van aconsellar l’ús a farmàcia perquè li van dir que els xiclets i comprimits amb nicotina tenien sucre. És això cert?

Cap de les marques de TSN oral comercialitzades porten sacarasosa en la seva composició, el que fan servir com edulcorants son: xilitol, manitol o sorbitol, que sí que aporten calories, però no requereixen insulina per la seva metabolització

El tractament amb vareniclina té alguna contraindicació amb el Sintrom? Cal ajusta dosis d’ACO?

No s’ha registrat cap contraindicació, pel que s’aconsella seguir la pauta d’ACO normal.

Es aconsellable duplicar la dosis de vareniclina a 2mg/12h?

Davant d’un pacient que no pot aconseguir l’abstinència es podria plantejar la necessitat d’augmentar les dosis de vareniclina per tal d’assolir-la. És eficaç aquesta mesura?

Habitualment el que s’acostuma a fer és reduir la dosi de vareniclina i no augmentar-la, encara i així en algun estudi en el que s’ha augmentat (a 3 mg/dia) no s’han trobat efectes adversos remarcables, el que aporta informació sobre la seguretat del fàrmac però no va tenir cap incidència sobre l’èxit a llarg termini, per tant, no es aconsellable doblar la dosi de vareniclina. Altre tema serà ampliar el temps d’ús.

Quin seria el tractament del tabaquisme de referència per les persones amb trastorns d’esquizofrènia?

Tenint en compte la plurimedicació d’aquestes persones i també l’elevada addicció i consum de tabac, el tractament multicomponent que es podria plantejar inicialment és el suport psicològic i la TSN combinada. Una segona opció podria ser bupropion o vareniclina. Sempre s’intentarà trobar la complicitat amb el psiquiatra de referència.

Quin seria el tractament de referència per a un pacient amb flutter auricular antic?

Per exemple, un fumador de 40-60 cigarretes al dia, 70 anys.

No hi ha registrada cap contraindicació entre vareniclina i un flutter auricular.