Codi Dentologic

1. Patrocini

qTabac està finançada pels fons propis de la Unitat de Control del Tabaquisme (UCT) amb altres fons aportats pel Departament de Salut i de l’Institut Català de la Salut.

2. Confidencialitat

Estem obligats a garantir els mecanismes adequats per evitar la intromissió aliena en les dades que l’usuari ha confiat als professionals de qTabac, per exemple utilitzant l’encriptació. La correcta identificació dels professionals, terapeutes o no, i les vies per comprovar la seva veracitat (webcam, material gràfic, col·legis professionals, visites presencials …) seran clarament exposats al web. Garantirem que la comunicació es porti a terme amb l’usuari professional i no amb un suplantador tenint en compte les limitacions ètic-legals de la confidencialitat de les segones opinions i assessoria professional.

3. Consentiment informat

Estem obligats a presentar a l’usuari les condicions d’ús/tractament d’aquest portal per que lliurament les accepti o no. Guardarem una còpia d’aquesta acceptació. També informarem puntualment sobre el temps en el qual s’emmagatzemarà la informació i si és o no objecte d’una investigació.

4. Estàndards de procediment operatiu

Límits i riscos. Tenim un pla de treball estandaritzat sobretot amb relació als intervals de resposta, alternatives en els moments d’emergència limitacions legals (territori, edat, problemàtica tractable …) que emmarquen la nostra pràctica clínica en el marc de la capacitació professional del terapeuta.

5. Qualitat

És obligatori que les intervencions recomanades i/o realitzades siguin efectives, que les informacions utilitzades com a font, tinguin una alta qualitat i que siguin possible de contrastar.

6. Adhesió

Només els tractaments que s’han demostrat més eficaços, de primera línia, per a la problemàtica que es tracta seran recomanats, posant sempre la salut del pacient i la seva millora per sobre de qualsevol altre possible objectiu.

7. Pràctica comercial

Actualment la UCT NO COL · LABORA amb cap empresa comercial i per tant, no hi ha cap informació que pugui ser considerada com a publicitat. En el cas d’incloure altres patrocinadors diferents dels ja explicitats aquests seran clarament identificats i es mantindrà una política d’independència clara i objectiva, diferenciant suficientment la informació clínica de l’educacional i de la promocional i en cap cas es permetrà als anunciants decidir o modificar el contingut editorial. El material publicitari serà clarament definit amb la paraula “Publicitat” en un lloc fàcilment visible.

8. Seguirem estrictament les lleis espanyoles i catalanes

Llocs de referència de la pràctica clínica da la UCT. Ens adherim als codis ètics de la pràctica clínica en general de tots els diferents professionals de la salut participants en aquesta web.

9. Cobrament de serveis

Les tarifes ofertades en el seu cas, es cenyiran a la política de preus recomanats pels diferents col·legis professionals i garantirem un sistema de cobrament confiable i segur.